Strona główna Program kształcenia
Program kształcenia

Specjalizacje

Program studiów umożliwia profilowanie i pogłębianie wiedzy specjalistycznej. Specjalizacja menedżerska następuje poprzez wybór odpowiedniego seminarium magisterskiego oraz 8 przedmiotów specjalistycznych (cztery w semestrze 3 i cztery w semestrze 4), związanych z obszarem tematycznym specjalizacji.

Przewiduje się następujące opcje specjalizacyjne:

 • zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie finansami
 • zarządzanie marketingowe
 • zarządzanie operacyjne
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • systemy informacyjne zarządzania
 • kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)
 • biznes międzynarodowy
 

Organizacja i struktura programu w semestrach

Przedmioty realizowane są w różnych formach dydaktycznych: wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty.

Semestr 1.

Obejmuje 9 przedmiotów obowiązkowych w wymiarze 176 godzin:

 • Ekonomia zarządcza
 • Zarządzanie
 • Rachunkowość menedżerska
 • Transformacje i innowacje cyfrowe
 • Zachowania organizacyjne i menedżerskie
 • Metody ilościowe
 • Podstawy prawne w biznesie
 • Zarządzanie projektem
 • Business English

W semestrze 1 przewidziano też sesje integracyjną.

Semestr 2.

Składa się na niego 9 przedmiotów obowiązkowych w wymiarze 176 godzin:

 • Analiza makroekonomiczna
 • Zarządzanie jakością
 • Strategie marketingowe
 • Zarządzanie operacyjne i logistyczne
 • Zarządzanie strategiczne
 • Metodologia badań naukowych
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Finanse korporacyjne
 • Business English

W semestrze 2 oferowane są zajęcia, które przygotowują do prowadzenia badań naukowych, zarówno dla potrzeb zawodowych kadry menedżerskiej, jak opracowania pracy magisterskiej, zamykającej proces kształcenia na studiach MSM-EMBA.

Pod koniec semestru studenci dokonują wyboru zarówno 8 przedmiotów z puli tzw. przedmiotów do wyboru, jak i promotora pracy magisterskiej, zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Przedmioty do wyboru oraz seminaria magisterskie z promotorem są realizowane w semestrach 3 i 4.

Semestr 3.

Komponuje go 5 przedmiotów obowiązkowych oraz 4 do wyboru w łącznym wymiarze 148 godzin:

 • Gra biznesowa
 • Zarządzanie zmianą
 • Innowacyjność i przedsiębiorczość w biznesie
 • Etyka i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
 • Seminarium magisterskie
 • Przedmiot do wyboru 1
 • Przedmiot do wyboru 2
 • Przedmiot do wyboru 3
 • Przedmiot do wyboru 4

W semestrze 3 poza przedmiotami obowiązkowymi student musi zaliczyć 4 przedmioty do wyboru - zgodnie z własną deklaracją podjętą pod koniec 2 semestru. W tym semestrze pojawia się też seminarium magisterskie, które ma na celu wesprzeć studenta w przygotowaniu pracy magisterskiej. Seminaria są realizowane w trybie indywidualnych spotkań ze promotorem, który również został wybrany pod koniec 2 semestru. W programie przewidziano również grę biznesową, która ma na celu zintegrowanie i praktyczne zastosowanie pozyskanej dotychczas wiedzy i umiejętności menedżerskich przez studentów MSM-EMBA.

Semestr 4.

W jego strukturze znajduje się 5 przedmiotów obowiązkowych oraz 4 do wyboru w łącznym wymiarze 124 godzin:

 • Negocjacje w biznesie
 • Biznes międzynarodowy
 • Przywództwo w organizacji
 • Strategiczna gra biznesowa
 • Seminarium magisterskie
 • Przedmiot do wyboru 1
 • Przedmiot do wyboru 2
 • Przedmiot do wyboru 3
 • Przedmiot do wyboru 4

W semestrze 4 poza przedmiotami obowiązkowymi student musi zaliczyć kolejne 4  przedmioty do wyboru - zgodnie z własną deklaracją podjętą pod koniec 2 semestru. Podobnie, jak w semestrze 3 student pod indywidualną opieką promotora przygotowuje pracę magisterską w czasie seminariów. W programie pojawia się też strategiczna grę biznesową, która na poziomie zaawansowanym integruje pozyskaną wiedzę i umiejętności menedżerskie studentów, a zasadniczym celem jest umożliwienie symulacyjnej aplikacji i przetestowania tej wiedzy i umiejętności.

 

Przykładowe przedmioty do wyboru realizowane w poprzednich edycjach studiów MSM-EMBA

 • Globalne sieci biznesowe
 • Zarządzanie grupami kapitałowymi
 • Konkurencyjność współczesnego biznesu
 • Zarządzanie zespołami międzynarodowymi
 • Lean management
 • Motywowanie do pracy
 • Planowanie finansowe
 • Prognozowanie finansowe w biznesie
 • Globalne zarządzanie talentami
 • Efektywność w zarządzaniu
 • Skuteczna komunikacja
 • Wywieranie wpływu społecznego
 • Doskonałość procesowa
 • Zarządzanie projektem w praktyce
 • Controlling strategiczny
 • Zarządzanie małą firmą
 

Opcja międzynarodowa programu

W roku akademickim 1995/96 została uruchomiona opcja międzynarodowa programu Magisterskich Studiów Menedżerskich EMBA. Wszystkie przedmioty kursowe prowadzone są w języku angielskim przez wykładowców polskich i zagranicznych. W  zajęciach uczestniczą studenci polscy oraz zagraniczni.

Nowym elementem programu opcji międzynarodowej jest możliwość uczestniczenia w  International Workshop organizowanym w ramach współpracy partnerskiej z  uczelniami zagranicznymi. W poprzednich latach był on przeprowadzany w  University of Limerick, Kemmy Business School (Irlandia), a w mijającym roku akademickim gościliśmy grupę amerykańskich studentów MBA z American University, Kogod School of Business (USA, Washington).

Warunkiem uczestniczenia w programie międzynarodowym jest biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Ogólna charakterystyka treści i struktury programu

Magisterskie Studia Menedżerskie EMBA trwają dwa lata (4 semestry). Odbywają się w trybie zaocznym z tzw. częściowym oderwaniem od pracy. Zajęcia wynikające z programu kształcenia są realizowane w ramach dwudniowych sesji (od roku akademickiego 2018/2019 zawsze w soboty i niedziele). Przewiduje się około 10 sesji w semestrze, zwoływanych przynajmniej co dwa tygodnie. Pełny cykl kształcenia zamyka się w dwóch kolejnych latach akademickich. Obrona pracy magisterskiej powinna się odbyć  nie później niż do końca semestru piątego. Studia wieńczy uroczyste wręczenie dyplomów przez Władze Rektorskie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Władze Dziekańskie Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów, Przedstawiciela Uczelni Partnerskiej ora Dyrektora Programu MSM-EMBA.

Program MSM-EMBA powstał w 1993 roku jako program autorski, wzorowany – zwłaszcza w  części stanowiącej tzw. common body of knowledge – na programach typu Executive MBA, realizowanych w uczelniach zachodnioeuropejskich i amerykańskich (USA   Kanady).  W zasadniczej mierze inicjatywa oraz fundamenty założycielskie zostały wniesione przez prof.  Ewę Konarzewską-Gubałę, wieloletniego Dyrektora Programu MSM-EMBA.

 

Obecny kształt programu

Większość przedmiotów przewidzianych programem MSM-EMBA to przedmioty zapewniające ogólne wykształcenie w zakresie zarządzania i obejmujące:

 • podstawowe funkcje przedsiębiorstwa: marketing, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie operacyjne, a także zarządzanie systemami informacyjnymi,
 • otoczenie przedsiębiorstwa/instytucji: ekonomiczne, prawne, społeczne, polityczne, etyczne, technologiczne, międzynarodowe,
 • planowanie i zarządzanie strategiczne oraz międzynarodowe,
 • kompleksowe zarządzanie jakością, zarządzanie projektami,
 • kształtowanie zachowań pracowniczych, przywództwo, negocjacje w biznesie
 • oraz pewne dyscypliny o charakterze fundamentalnym takie, jak: ekonomia, socjologia, metody ilościowe czy metodologia badań naukowych,
 • ale program obejmuje też lektoraty z Business English.

Poza wiedzą ekonomiczną, organizacyjną i zarządczą na temat przedsiębiorstwa i jego otoczenia w ujęciu całościowym program MSM-EMBA umożliwia słuchaczowi nabycie i  poszerzenie kompetencji w wybranej przez siebie dziedzinie zarządzania w ujęciu funkcjonalnym, procesowym i obiektowym. W odniesieniu do tego ostatniego przedmiotem zainteresowania mogą być różnego typu organizacje:

 • gospodarcze, publiczne, non-profit,
 • małe, średnie, duże,
 • krajowe i międzynarodowe, jak również wielkie korporacje o zasięgu globalnym.

W procesie kształcenia w centrum uwagi jest problematyka podejmowania decyzji oraz rozwój umiejętności decyzyjnych, analitycznych, interpersonalnych i negocjacyjnych. Temu celowi służy szerokie posługiwanie się analizą sytuacji (case study), treningiem menedżerskim oraz symulacją zarządzania firmą.

W planie studiów przewidziane są sesje wyjazdowe, organizowane w formie gier i  treningów kierowniczych przy wykorzystaniu pakietów symulacyjnych gier decyzyjnych. Sesje te służą nie tylko pozyskiwaniu wiedzy z zakresu merytorycznych treści wykładanych przedmiotów, ale przede wszystkim pozyskaniu praktycznych umiejętności menedżerskich.

Ogółem program kształcenia na MSM-EMBA przewiduje ok. 620 godzin zajęć dydaktycznych, a studia kończy publiczna prezentacja i obrona pracy magisterskiej.

Program MSM-EMBA uwzględnia lektorat języka angielskiego (40 godzin), zorientowany profesjonalnie (tzw. Business English), na poziomie średnim i zaawansowanym z korespondencją profesjonalną w języku angielskim.

 


sobota, 24 lutego 2018