Strona główna Rekrutacja

Warunki przyjęcia na MSM-EMBA

1) Wypełnienie elektronicznego formularza w systemie Rekrutacja na stronie:

https://rekrutacjaue.ue.wroc.pl

W systemie należy wybrać: Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów (ZIF), miejsce studiów: Wrocław, forma studiów: niestacjonarne II stopnia oraz kierunek studiów, gdzie należy dokonać wyboru odpowiedniej opcji programu:

 • Executive MBA opcja polska - studia w j. polskim
 • Executive MBA opcja międzynarodowa - studia w j. angielskim

TERMIN REJESTRACJI UPŁYWA 25.09.2017

 

2) Złożenie w Biurze Programu MSM-EMBA następujących dokumentów:

1. Zgłoszenie kwalifikacyjne – generowane z systemu rekrutacji

2. Ankieta osobowa kandydata – generowana z systemu rekrutacji

3. Kserokopia dowodu osobistego

4. Oryginał i ksero świadectwa dojrzałości

5. Dwie podpisane fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm

6. Odpis i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

7. Formularz aplikacyjny - do pobrania:

http://www.mba.ue.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=90&lang=pl

8. Dokumenty potwierdzające min. 3 letni staż menedżerski (np. pełnienie rożnych funkcji o charakterze kierowniczym, stanowisko lidera lub koordynatora projektów, przedsiębiorcy, własna działalność gospodarcza)

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DYPLOMU STUDIÓW WYŻSZYCH UZYSKANYCH ZAGRANICĄ:

W przypadku dyplomu i suplementu wydanego w innym kraju niż Rzeczpospolita Polska, dokumenty te powinny być opatrzone w apostille lub legalizację. Dyplom i suplement opatrzone w apostille/legalizację powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP oraz poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie.

Tłumaczenie w oryginale i jego kopię należy dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych.

Szczegółowe informacje:

http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/6932/rekrutacja_obywateli_polskich_ze_swiadectwami_lub_dyplomami_uzyskanymi_za_granica.html)

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW UPŁYWA 25.09.2017

 

3) Uiszczenie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości:

 • 85 PLN – obowiązuje obywateli polskich lub kandydatów na zasadach obowiązujących obywateli polskich
 • 19 EUR – pozostali kandydaci

Opłaty rekrutacyjnej należy dokonać na Indywidualne Konto Rozliczeniowe (IKR), które generowane jest w systemie rekrutacji.

TERMIN DOKONANIA OPŁATY UPŁYWA 25.09.2017

 

4) Pozytywna ocena uzyskana przez kandydata na podstawie złożonej dokumentacji oraz przeprowadzonego wywiadu kwalifikacyjnego

Terminarz wywiadów kwalifikacyjnych:

 • termin rekrutacji - opcja polska i międzynarodowa: 26.09.2017, godz. 10:00-15:00, sala 109 CKU.

 

5) Wniesienie opłaty semestralnej za studia

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Biuro Programu EMBA

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)

Wrocław, ul. Kamienna 43, pok. 6 CKU

 

 

Kryteria kwalifikacyjne

Kwalifikacji na studia dokonuje powołana przez Dziekana Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Komisja Kwalifikacyjna na Magisterskie Studia Menedżerskie EMBA.

W procesie selekcji kandydatów brane są pod uwagę informacje zawarte w dokumentach aplikacyjnych oraz wynik wywiadu kwalifikacyjnego.

W szczególności, przy ocenie będą uwzględniane następujące kryteria i wagi kryterialne:

 • rodzaj i poziom wykształcenia (2/10),
 • doświadczenie zawodowe typu menedżerskiego (4/10),
 • motywacje kandydata (2/10),
 • predyspozycje kandydata (2/10).

 

Koszty kształcenia

Magisterskie Studia Menedżerskie EMBA są studiami płatnymi. Koszty kształcenia ponosi słuchacz indywidualnie lub jednostka delegująca.

Opłata semestralna za studia wynosi:

 • 6 000 PLN - dla obywateli polskich
 • 1 750 EUR - dla cudzoziemców

Wycofanie czesnego, w przypadku rezygnacji, może nastąpić wg zasad określonych w umowie zawartej między uczelnią a studentem.

 
wtorek, 17 października 2017