Strona główna Rekrutacja

Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie kwalifikacyjne – generowane z systemu rekrutacji

2. Ankieta osobowa kandydata – generowana z systemu rekrutacji

3. Kserokopia dowodu osobistego

4. Dwie podpisane fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm

5. Odpis i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

6. Formularz aplikacyjny - do pobrania:

http://www.mba.ue.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=90&lang=pl

7. Dokumenty potwierdzające min. 3 letni staż menedżerski (np. pełnienie rożnych funkcji o charakterze kierowniczym, stanowisko lidera lub koordynatora projektów, przedsiębiorcy, własna działalność gospodarcza)

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DYPLOMU STUDIÓW WYŻSZYCH UZYSKANYCH ZAGRANICĄ:

W przypadku dyplomu i suplementu wydanego w innym kraju niż Rzeczpospolita Polska, dokumenty te powinny być opatrzone w apostille lub legalizację. Dyplom i suplement opatrzone w apostille/legalizację powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP oraz poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie.

Tłumaczenie w oryginale i jego kopię należy dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych.

Szczegółowe informacje:

http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/6932/rekrutacja_obywateli_polskich_ze_swiadectwami_lub_dyplomami_uzyskanymi_za_granica.html)

 

Kryteria kwalifikacyjne

Kwalifikacji na studia dokonuje powołana przez Dziekana Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Komisja Kwalifikacyjna na Magisterskie Studia Menedżerskie EMBA.

W procesie selekcji kandydatów brane są pod uwagę informacje zawarte w dokumentach aplikacyjnych oraz wynik wywiadu kwalifikacyjnego.

W szczególności, przy ocenie będą uwzględniane następujące kryteria i wagi kryterialne:

  • rodzaj i poziom wykształcenia (2/10),
  • doświadczenie zawodowe typu menedżerskiego (4/10),
  • motywacje kandydata (2/10),
  • predyspozycje kandydata (2/10).

 

Koszty kształcenia

Magisterskie Studia Menedżerskie EMBA są studiami płatnymi. Koszty kształcenia ponosi słuchacz indywidualnie lub jednostka delegująca.

Opłata semestralna za studia wynosi:

  • 7 000 PLN - dla obywateli polskich

Wycofanie czesnego, w przypadku rezygnacji, może nastąpić wg zasad określonych w umowie zawartej między uczelnią a studentem.

 
sobota, 24 lutego 2018